Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Spolek Fotoklub Štětí, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo ve Štětí.

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili fanoušci fotografie a fotografování. 

Čl. 3 
Základní účely spolku 

Základními účely spolku jsou: 

 1. propagace fotografie prostřednictvím výstav a besed,
 2. odborná pomoc začínajícím fotografům, v případě jejich zájmu,
 3. spolupráce s veřejnými institucemi při propagaci a prezentaci pořádaných akcí,
 4. zvyšování odbornosti členů spolku při pravidelných schůzkách spolku.

Čl.  4 
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba se zájmem o fotografii.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, 
 • volit předsedu spolku a být volen do této pozice,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • hájit zájmy spolku,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 5 
Zánik členství

Členství zaniká na základě ústního oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 6 
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov,
  2. zvolila na pětileté funkční období předsedu spolku, případně předsedu spolku odvolala,
  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  4. určila koncepci činnosti spolku na další období,
  5. schválila rozpočet spolku na příští období,
  6. rozhodla o vyloučení člena spolku,
  7. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda. Členská schůze je usnášení- schopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předseda spolku. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený a odvolávaný členskou schůzí.

Čl. 7 
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z případných darů od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny shodou zakládajících členů na obsahu stanov dne 13.2.2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n.L.

Za úplnost a správnost stanov odpovídá Václav Šmejkal, předseda spolku.

Partneři

Město Štětí Kulturní a informační zařízení Města Štětí Labe Aréna